SIJK Rejistu Kazu Covid-19 130, Rekoperadu 132

DILI, STLNEWS.co – Ohin loron 29 fulan Maiu 2021, Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) rejistu tan kazu positivu Covid-19 hamutuk nain 130 no rekoperadu iha nain 132.

Informa Koordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, (CIGC-SS) Rui Maria de Araújo ba publiku liu husi nota Konferensia Imprensa, Sabado (29/05/2021).

“Kazu detetadu foun neebe ohin SIJK rejistu tan hamutuk nain 130, no iha Munisipiu Dili 111, iha munisipiu seluk 19,” hatete Rui. Nia esplika, husi kazu foun nee iha mane nian 73, no feto 57, no ema neebe idade 12 iha nain 4, nomos iha idade entre tinan 12 – 59 nain 121 maibe iha mos idade 60 nee iha nian 5. Sira nee proporsaun kazu sintomatiku hamutuk 4,6%.

Nia informa, Laboratoriu Nasional Saude halo teste PCR 1.244 iha munisipiu Dili, vijilansia sentinela 40, rastreiu ba kontaktu (contact tracing) 118, rastreiu aleatoriu (random screening 432, ida nee viajen sai husi serka sanitaria munisipiu Dili 638.

Entertantu total kazu konfirmadu kumulativu iha 29 de Maiu 2021 no sura husi 21 Marsu 2020 hamutuk 6.752, kazu ativu neebe oras nee sala izolamentu Vera Cruz 2.689, nunee ohin rekoperadu iha nian 132.*

Reportajen: Jeniche da Costa
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun; EP1

STLNEWS.co – Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun • EPISODE 1: Drama Kakaluk Ba Corona https://youtu.be/VQBkF8ES8GE • dr. Odete Maria Freitas Belo,...

TL Seidauk Tempu Ba Expo Dubai

DILI, STLNEWS.co - Timor Leste atu partisipa iha Expo Dubai, maibe haree ba situasaun agora povu sofre ba situasaun Covid-19 no kalamidade, tanba nee...

Akontesementu Meza PPN Rahun; MP Notifika Deputadu CNRT Nain 8

DILI, STLNEWS.co - Relasiona ho akontesementu meza Prezidente Parlamentu Nasional (PPN) rahun iha loron 18-19 Maiu 2020, Ministeriu Publiku (MP) fo ona karta notifikasaun...
%d bloggers like this: