Suku Bairo Pite Sei Kandidatu Ema Nain 10

DILI, STLNEWS.co – Suku Bairo Pite iha ema nain 10 mak sei kompete iha eleisaun suku tinan nee.

Tuir Xefi Suku Bairo Pite, Joao da Costa Baptista Belo katak, iha Suku Bairo Pite nia ema nain 10 mak sei kompete iha eleisaun Suku iha Bairo Pite.

“Ita nia ema iha nain 10 mak sei kompete ba eleisaun suku, neebe monu iha 28 Outobru 2023,” hatete Joao da Costa Baptista Belo ba STL iha nia knaar fatin Sede Suku Bairo Pite, Kuarta nee (16/08/2023).

Nia dehan, husi kandidatu nain 10 nee iha feto 2 mane nain 8, sira nee kandidatu, husi ema ho defisensia laiha.

“Lista kandidatura Xefi Suku periudu foun, ita sei aprezenta ba ekipa tekniku STAE iha loron 13 Outubru 2023,” nia tenik.

Xefi Suku nee esplika, kandidatu Xefi Suku Bairo Pite la hatene ba suku, rasa ka kor politika, ema hotu iha direitu atu kandidatu aan no vota iha eleisaun suku tinan nee.

Nia informa, Bairo Pite atual sei rekandidata aan, tanba lei fo dalan.

Iha fatin hanesan, Xefi Suku Komoro, Postu Administrativu Dom Aleixo, Munisipiu Dili, Eurico da Costa de Jesus deklara, suku sira simu ona informasaun husi Ministeriu Administrasaun Estatal katak, data ba eleisaun Xefi Suku sira sei hahu iha loron 28 Outobru 2023.

“Ami simu ona informasaun husi Estatal katak, eleisaun Xefi Suku iha munisipiu 13 nian sei halao iha 28 Outubru 2023,” nia esplika.

Nia afirma, hela fulan rua, eleisaun suku halao ona iha munisipiu sira, maibe koalia konaba preparasaun ba asembleia meza too iha aldeia no suku.

Estatal la koalia buat seluk, sira la hatete katak eleisaun sentidu hanesan nee, entaun Xefi Aldeia hili hotu ka lae, tanba ida nee lao ho pakote ba Xefi Suku sira neebe atu kandidata aan.

Nia informa, preparasaun ba eleisaun ida nee STAE hatete, iha munisipiu hotu-hotu sei prepara ninia ema para ba iha meza asembleia sira iha nian teritoriu laran tomak.

Nia esplika, tanba nee konaba preparasaun asembelia meza aldeia too iha suku, ida nee mak eleisaun ida hanesan nee Xefi Suku sira.

Kandidatu sira seidauk hatene klaru katak, hira mak kandidatu aan ba Xefi Suku tinan 5 mai.

Nunee, Xefi Suku Serelau, Postu Administrativu Lautem, Munisipiu Lautem, Deonicio Soares informa, husi parte Autoridade Lokal Munisipiu Lautem nian seidauk iha informasaun ruma klaru konaba eleisaun suku.

“Ami seidauk iha informasaun neebe fiksu konaba eleisaun suku, maibe ami rona informasaun Munsipiu Lautem parte STAE nian katak, eleisaun nee sei monu iha 28 Outubru tinan nee,” nia afirma.

(jen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here