Suku Neebe Seidauk Asesu Eletrisidade, PN Husu MOP Halo Identifikasaun

DILI, STLNEWS.co – Parlamentu Nasional (PN), husu ba governu liu – liu Ministeriu Obras Publiku (MOP) halo identifikasaun loloos ba komunidade iha suku hira mak to’o oras nee seidauk asesu ba eletrisidade, atu nunee Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tuir mai bele dada ahi tama ba suku sira neebe seidauk asesu ba eletrisidade.

Kestaun nee fo sai husi reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional, Deputadu Jose Paiseco, liu husi sesaun plenaria, iha PN, Dili, Tersa (31/08/2021).

“Hau husu ba MOP nomos Ministeriu Adamistrasaun Estatal, atu halo identifikasaun ba projetu eletrisidade, suku hira neebe seidauk asesu eletrisidade nee, bele tau iha OJE ho nunuee tinan oin mai ita aprova osan tenke prioridade ba povu sira neebe to’o agora seidauk asesu eletrisidade, fasilita netik naroman ba sira, atu nunee povu labele halerik hela deit,” dehan  deputadu bankada FRETILIN nee.

Nia afirma, hahu agora governu tenke halo identifikasaun ona ba suku sira neebe seidauk asesu eletrisidade, ho nunee OJE 2022 mai, bele preve iha laran, selae mak to’o ikus mai suku balun hetan no balun seidauk hetan, preokupasaun povu nian kontinua halerik ba bei-beik. Tanba PN halo ona fiskalizasaun suku barak mak eletrisidade seidauk tama, oinsa ministeriu relevante bele tau iha nia planu orsamentu, hodi fasilita ahi ba suku sira neebe seidauk asesu eletrisidade.

Antes nee Ministru Asuntu Parlamentra e Ministru Komunikasau Sosial, Francisco Geronimo hatete, povu  kuaze maioria asesu hotu ona ba eletrisidade, no hela deit suku neen nulu (60) resin mak to’o agora seidauk asesu, tanba nee knaar governu nian nafatin halo esforsu, atu nunee povu sira neebe seidauk asesu ba ahi nee, bele kobre hotu ona.*

Reportajen: Madalena Horta

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL Setembru: Kazu Pozitivu 32 & Rekuperadu 83

DILI, STLNEWS.co - Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 32 no rekuperadu hamutuk 117. "Kazu detetadu foun neebe relata ohin loron...

MTKI Loke Kompetisaun Pintura

DILI, STLNEWS.co - Ministeriu Turizmu Komersiu no Industria (MTKI), liu husi Diresaun Nasional Emprendismo ba Atividade Produtus Turistiku organiza kompetisaun pintura ba joven sira. Grupu...

Remata Nia Misaun Iha TL, Sitorus Despedida Ho WNI

DILI, STLNEWS.co – Embaixador Indonezia ba Timor Leste (TL), Sahat Sitorus ho nia espoza Bintang Vera C. Sitanggang, neebe durante tinan 4 ho balun...
%d bloggers like this: