Suspende Atividade Vizitantes Ba Prizional

DILI, STLNEWS.co Relasiona ho Konfinamentu Domisiliariu (KD) iha Munisipiu Dili, prizaun Becora suspende hikas atividade vizita dadur sira.

Tuir diretur prizaun Becora Joao Domingos katak, rezolusaun governu neebe impoen konfinamentu domisiliariu jeral ba populasaun iha Munisipiu Dili, hahu iha loron 27 fulan Agustu tinan 2021 tuku 00:00, too tuku 23:59 loron 2 fulan Setembru tinan 2021, husi ida nee hetan orientasaun husi Ministru Justisa, liu husi eletronika whatsap iha loron 27 fulan Agostu atu imediata suspende atividade vizita familiar, no atividade relijioza ba populasaun prizional sira, iha estabelesimentu prizaun Bekora, hodi evita transmisaun surtu Covid-19.

“Temporariamente atividade vizita familia nian ba populasaun prizional sei suspende, to’o despaixu husi ministru ka informasaun foun,” dehan Joao ba STL, Sesta nee (27/08/2021).

Nia hatutan, hato’o mos ba responsavel relijiozo no relijioaza, padre padre, pastor ka pendenta sira, ka haji sira atividade relijioza nian, ba populasaun prizional sei suspende to’o despaixu husi ministru ka informasaun foun.

Nunee, hato’o mos ba sosiedade sivil no NGO sira, entre lina ministeriais katak, formasaun ka atividade seluk sei suspende to despaixu ka informasaun foun.

Nia afirma liu tan, exeptu la suspende vizita ba entidade importante sira neebe dekreta ona iha artigu 68, 69 no artigu 70 dekretu lei numeru 14/2014 rejime ejekusaun penal.*

Reportajen: Terezinha De Deus

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL Setembru: Kazu Pozitivu 32 & Rekuperadu 83

DILI, STLNEWS.co - Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 32 no rekuperadu hamutuk 117. "Kazu detetadu foun neebe relata ohin loron...

MTKI Loke Kompetisaun Pintura

DILI, STLNEWS.co - Ministeriu Turizmu Komersiu no Industria (MTKI), liu husi Diresaun Nasional Emprendismo ba Atividade Produtus Turistiku organiza kompetisaun pintura ba joven sira. Grupu...

Remata Nia Misaun Iha TL, Sitorus Despedida Ho WNI

DILI, STLNEWS.co – Embaixador Indonezia ba Timor Leste (TL), Sahat Sitorus ho nia espoza Bintang Vera C. Sitanggang, neebe durante tinan 4 ho balun...
%d bloggers like this: