Taur : “ Hau nia Partidu Mak PLP, Prontu Kompete CNRT-Fretilin”

BAHU- Prezidente Republika Taur Matan Ruak deklara ba publiku katak nia partidu mak Partidu Libertasaun Popular (PLP), tan nee prontu hodi kompete partidu CNRT no fretilin iha eleisaun parlamentar 2017.

Hau nia partidu mak PLP, entaun kuandu hau manan hau mak ukun governu, horibainhira hau dehan hau sei raut malu ho CNRT no Fretilin,” dehan Taur hodi hatan ba Preokupasaun observador elisaun jeral husi komisaun Europea neebe partisipa iha Dialogu komonitaria, iha suku Bahu, postu administrativu Baucau Vila, Sesta (3/3/2017).

Taur hatete tuir lolos lakohi fo sai ba publiku tamba subar demais mos ladiak tan nee  fo sai tiha deit ba publiku ida nee mak sei halo wainhira mandatu remata iha hanesan prezidente Republika iha 20 Maio 2017.

Taur hatete rajaun la rekandidata aan ba prezidente Republika mak diak liu sai rasik duke ema duni sai nia parte fo ezemplu iha uma ho kaben no oan sira sempre hadau malu sofa tamba ida-idak toman ona tur iha fatin neebe diak tamba nee hakarak mandatu ida deit durante tinan lima.

Liu husi sesaun husu no hatan Observador husi Komisaun Europea ba Elisaun 2017 iha Timor Leste hanesan komonidade Ruta Avulyte Jelage, husu prezidente Republika rajaun la rekandidata aan ba prezidente Republika. Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Jornalista Iha Filipina Hetan Tiru, Suspeitu Sei Misteriu

DILI, STLNEWS.co – Jornalista ida mate hetan tiru iha Filipina loron Kuarta horiseik (08/12/2022), bazeia ba informasaun husi grupu advokasia fatin neeba. Nia mak Jesus...

Universidade Katolika TL Iha Lasu No Devosaun Boot

DILI, STLNEWS.co – Ohin governu no lider Igreja Katolika hamutuk ho Premeadu Nobel da Paz, Dr. Jose Ramos Horta halo inagurasaun abertura solene Universidade...

Mota Hafahe Estrada Terminal Tasi Tolu Ho Sidade Dili

DILI, STLNEWS.co - Oras nee dadaun estrada iha terminal Tasi Tolu nakfila ona ba mota, hodi hafahe ona Tasi Tolu ho sidade Dili. Tuir observasaun...