Taur: Sakrifisiu Eroi Sira Ohin Ema Hotu Goza Independensia

Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak. (Foto: Gabinete Primeiru Ministru)

DILI, STLNEWS.co – Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak, hatete, sakrifisiu hotu husi eroi sira neebe durante luta ba prosesu libertasaun ohin loron Timor oan bele goza indepedensia.

Xefe Governu dehan Aniversariu Loron Nasional Eroi sira nian neebe ohin, Kinta (31/12/2020), selebra nuudar onra ba eroi sira hotu neebe fakar ran hodi husik hela RDTL nuudar pais ida livre no independente.

“Mai ita hanoin hikas sira nia sakrifisiu ba Timor hodi husik hela ona nasaun nee ba ita, que ohin ita hotu goza. Ita hotu harohan atu sira kontinua tau matan mai ita, halo ita iha unidade no hamutuk hodi hasai ita-nia povu ne’e husi kiak no mukit, maske independente ita-nia politika no hanoin la hanesan, maibe ita-nia objetivu boot ida-de’it mak ba bem estar ita-nia povu nian,” haktuir komunikadu Gabineti Primeiru Ministru (GPM) neebe STL asesu, Kinta (31/12/2020).

Tanba nee Xefe Governu husu ba Timor oan hotu neebe namakari iha nasaun hotu atu husik minutu selensiu ba eroi sira iha komemorasaun loron nasional ba eroi sira.

“Iha neebe deit mak ita boot sira iha, mai ita ida idak hakruk hodi fo minutu ida iha hakmatek ba ita-nia eroi sira, hahu hosi eroi boot saudozu Prezidente Nicolau Lobato, saudozu Xavier do Amaral no eroi hotu-hotu neebe ita la temi naran hotu,” haktuir komunikadu nee.

Reportajen: Alberto Menezes
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here