Taxa Partisipasaun Menus, Alkatiri Observa Sentru Votasaun

DILI, STLNEWS.co – Taxa Partisipasaun povu hodi ezerse sira nia direitu vota iha segunda volta eleisaun prezidennsial tinan 2022, iha sentru votasaun Eskola Bazika Filial (EBF) Nu. 3 Bairru Pite menus, kompara iha eleisaun primeira ronde, dadersan deit povu barak mak hamriik barak iha formatura nia laran hodi vota.

Tuir Xefi Aldeia TAT, Suku Bairru Pite, komunidade husi Aldeia TAT maioria mai vota, maibe iha sentru votasaun ida nee mak votantes menus tebes kompara ho eleisaun prezidensial primeira ronde, oras hanesan nee, ema barak tebes hodi ezerse sira nia direitu vota, maibe eleisaun Presidensial Segunda Volta, taxa partisipasaun povu iha sentru votasaun mak menus.

“Hau atu hateten katak, partisipasaun povu iha hau nia Aldeia TAT, partisipa masimu, maibe haree fali iha sentru votasaun iha EBC no 3 Bairru Pite, dezde dadersan too besik meudia ona, taxa partisipasaun povu iha sentru votasaun mak menus, tanba nee hau senti hakfodak oituan,” dehan Junior ba STL, iha sentru votasaun EBC no 3 Bairru Pite, Tersa nee (19/04/2022).

Iha oportunidade hanesan Brigada Sentru Votasaun EBC no 3 Bairru Pite, Borges de Jesus katak, taxa partisipasaun povu iha eleisaun presidensial segunda volta ohin iha fatin nee menus tebes, la hanesan iha eleisaun presidensial primeiru ronde, hahu kedan husi dadersan too lokraik ema barak tebes maka mai vota.

Kontinua ba pajina 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here