Teste Kandidatu Rigorozu, Laejiste Sistema Familiarizmu

DILI, STLNEWS.co – Sentru formasaun sei halo teste rigoroju, ba iha kandidatu juiz, prokurador no defensor ho rigorozu.

“Kandidatu juiz nian agora hamutuk 210 naran iha Sexta nee haruka ona ba, hein deit publika iha jornada da republika sira bele tuir ejame ona, teste rigoroju la iha sistema familiarizmu,” dehan Diretor Sentru Formasaun Juridiku e Judisiariu, Antonino Gonçalves ba STL, iha Caicoli, Tersa (20/07/2021).

Nia hatutan, kandidatu ba prokurador no defensor nian prazu seidauk remata, no kada loron kandidatu sira sei ba halo hela inskrisaun. Iha sentru formasaun mos haruka ona karta ba iha ministru no mos sentru integradu, atu bele autoriza kandidatu sira neebe atu tuir teste, no sira neebe halo inskrisaun bele tama mai dili. Hodi nunee sira neebe kandidatu ba juiz bele tuir ejame, no sira neebe hakarak halo inskrisaun ba prokurador no defensor bele halo inskrisaun.

Nunee tuir nia teste sei halo rigorozu, atu buka ema neebe ho kualidade maka halao knar iha kareira sira neebe iha. Tanba nee teste rigorozu, haree liu ba kapasidade ema ida idak nian, la haree ba iha fatin neebe halao estudu ba, maibe hare liu ba kualidade.

Iha fatin ketak, Akademika UNTL Romerio Maria dehan, presiza teste rigorozu atu hasai kualidade ema ida idak nian.

Nia mos enkoraja estudante timor oan sira, atu prepara an didiak hodi kompete ba kareira neebe iha. *

Reportajen: Terezinha de Deus
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Covid-19 Update (26 Jullu 2021): Pozitivu 6, Rekoperadu 45, & Ativu 656

DILI, STLNEWS.co - Loron 26 fulan Jullu liu Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) rejistu kazu pozitivu Covid-19 iha nain 6, Dili...

Demisaun Membru PNTL 3, PN Rekonese Bazeia Ba Regulamentu

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi komisaun B neebe trata asuntu defeza seguransa no negosiu estranjeiru rekonese demisaun membru Polisia Nasional Timor-Leste...

Komisaun F Seidauk Aprova Projetu Lei Protesaun Ba Labarik

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi Komisaun F trata asuntu Saude, Seguransa Sosiais no Igualidade Jeneru, seidauk aprova projetu lei protesaun labarik...
%d bloggers like this: