Udan – Anin, Halo Komunidade Paniku

Udan no anin neebe akontese iha Sabadu Kalan too Domingu madrugada halo sidadaun sira barak mak paniku. (Foto: STL/Emerenciana Pinto)

DILI, STLNEWS.co – Udan no anin neebe akontese iha Sabadu Kalan too Domingu madrugada halo sidadaun sira barak mak paniku.

Tuir komunidade Lazaro Fernandes iha suku Bairru Pite ba STL Domingo (04/04/2021) hatete, Iha Sabadu kalan sira la toba tanba tauk no paniku makas ho udah no anin neebe mak boot.

“Hanesan ita hotu hatene udan neebe mak hodikalan too agora nee ita tauk, no halo hau paniku oituan tamba laos udan deit maibe akompanha mos ho anin ida nee halo ita tauk” katak nia.

Nia hatutan iha kalan sira labele toba tanba bee tama iha uma laran tanba nee obriga tenke hader hodi satan bee. Maibe nia hatutan, bee tama uma laran mos ladun boot hanesan ema seluk nia, maibe halo sira tauk no trauma.

Nunee mos lia nain Karketo, Pio de Ataide hatutan, Udan ho anin neebe mak la para nee tanba natureza mak hirus ema, neebe ikus nee la fiar ona hodi estraga foho sira.

“Labele halimar ho natureza, tanba haree ba foho sira kee estraga no mota ninin no foho tutun kee arbiru hodi halo uma nia impaktu mak nee. Nee natureza mak hirus hodi fo ameasa ba ita katak buat neebe natureza nia nee natureza nia no buat neebe mak ita nia nee ita nia.” Katak Lian Nain nee.

Nia dehan agora ema barak mak halo liu ona natureza nia hakarak, tanba buat neebe mak natureza nia maibe ba sobu hotu, hanesan foho sira ba kee estraga, ida nee mak halo natureza hirus hodi fo ameasa ba ema hotu liu husi udan no anin.

Tuir observasaun neebe mak STL hetan, iha Sabadu kalan udan boot akompanha ho anin halo komunidade sira neebe mak hela iha foho hun no estrada ninin, labele toba hakmatek tanba bee tama iha uma laran.

Nunee mos iha Sabadu kalan ho udan boot ho anin halo ai monu estraga mos fiu eletrisidade iha parte suku Bairru Pite, Aldeia Niken nia.*

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editora: Josefa Parada

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here