Viajen Atividades Tour, Militar Juliana Lakon Vida

DILI, STLNEWS.co – Komandante Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) Munisipiu Ainaro, Inspetor Xefe Flavio dos Santos Neves, hatete mosu akontesimentu insidente ida neebe maka akontese kareta militar nian, baku fila iha Suku Nunumoge, Munisipiu Ainaro rezulta militar feto ida ho naran Juliana da Conceição hakotu iis iha Hospital Munisipiu Ainaro, bainhira atu halo viajen ba Covalima hodi halao aktividades Tour ba loron FALINTIL nian.

Tuir kronolojia neebe maka Komandante PNTL Munisipiu Ainaro Inspetor Xefe Flavio dos Santos Neves esplika, ohin mais ou menus iha oras 16:20 OTL, akontese insidente kareta baku fila, neebe maka kondus husi forsa sira. Kompostu husi ema nain 6, mane nain 5 no feto 1.

“Diresaun husi Dili atu ba iha Munisipiu Covalima ho objetivu atu destaka iha neeba hodi hein atividades Tour nian neebe maka komemora loron FALINTIL nian hodi haleu Timor nee, tanba nee maka kareta nee baku fila rezulta vitima feto ida lori mai mate iha Hospital Ainaro,” dehan nia ba STL liu husi telefone Tersa kalan (24/08/2021).

Nia hatete, tuir informasaun neebe sira hetan, sira desloka husi Dili ba Munisipiu Covalima. No dadauk nee vitima sira depois asidente polisia Munisipiu Ainaro to’o kedas iha fatin akontesementu, hodi halo kedas kontaktu ho ekipa ambulansia hodi halo kedas evakuasaun ba vitima sira mai iha Hospital Munisipiu Ainaro.

“Vitima nain 5 kanek balun iha liman, ain, rentos, no militar feto ida maka grave hodi hakotu iis iha hospital Ainaro,” dehan nia.

Nia hatutan, vitima mate nee husi Munisipiu Ainaro, Postu Admnistrativu Hato-Udu, ho naran kompletu Juliana da Conceição nia hanesan postu soldado.*

Reportajen: Efizenia da Costa
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL Setembru: Kazu Pozitivu 32 & Rekuperadu 83

DILI, STLNEWS.co - Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 32 no rekuperadu hamutuk 117. "Kazu detetadu foun neebe relata ohin loron...

MTKI Loke Kompetisaun Pintura

DILI, STLNEWS.co - Ministeriu Turizmu Komersiu no Industria (MTKI), liu husi Diresaun Nasional Emprendismo ba Atividade Produtus Turistiku organiza kompetisaun pintura ba joven sira. Grupu...

Remata Nia Misaun Iha TL, Sitorus Despedida Ho WNI

DILI, STLNEWS.co – Embaixador Indonezia ba Timor Leste (TL), Sahat Sitorus ho nia espoza Bintang Vera C. Sitanggang, neebe durante tinan 4 ho balun...
%d bloggers like this: