Xanana Kontinua Apoiu Vitima Inundasaun Iha Dili Too Munisipiu

DILI, STLNEWS.co – Lider istoriku, Kay Rala Xanana Gusmão kontinua orienta ekipa Sekretariadu Apoiu Atividade Kay Rala Xanana Gusmão hodi fo apoiu aihan no sasan nesesidade baziku ba povu afeitadu ba dezastre iha Dili, Manatuto no Remexio-Aileu.

Liu husi komunikadu imprensa neebe mak STL asesu Segunda (03/05/2021) hatete, Xanana kontinua orienta hodi apoiu nafatin vitima inundasaun sira husi Dili too iha munisipiu sira.

Loron Sabadu (01/05/2021), liu ba ekipa fo apoiu ba vitima afetadu iha, Suku Mantelolão Postu Administrativu Metinaro, Dili kompostu hosi fos saka 200, supermie kaixa 20, mina kaixa 20 bikan 1 kaixa, kulusaun 10 pcs, sumasu 10 pcs no rinso kaixa 1 neebe entrega direita hosi Sekretariadu Apoiu Atividade Maun Boot Kay Rala Xanana Gusmão, Tomás do Rosário Cabral autoridade suku hodi fahe direta ba vitima sira.

Iha tempu hanesan ekipa kontinua viajen ba fronteira Manatuto no Dili hodi entrega apoiu ropa no sapatu labarik no ema boot nian ba Madre Orfonatu sira iha Salaun-Soibada.

Iha Manatutu Vila, ekipa kontinua entrega mos apoiu ba vitima sira iha Suku, Uma Caduka, Lacu Mesak, Uma Naruk, Hohorai no Laikere hanesan, ropa, sapatu no kulusaun, solar panel, no sasan nesidade baziku seluk tan.

Entretantu iha loron Domingu (02/05/2021) kontinua lori mos apoiu foos, superimie, mina, no bee aqua hodi fo apoiu ba vitima inundasaun iha Aldeia Golgota, Suku Comoro Dili ho total vitima 237 neebe entrega direita ba Xefe Aldeia Golgota Agustinho de Sousa Pereira.

Xefe Aldeia Golgota Agustinho de Sousa Pereira hatoo agradese ba Xanana neebe kontinua tau matan ba povu iha tempu susar.

“Ami hatoo agradese ba apoiu neebe Avo Nana fo hodi tulun vitima hamutuk 237 inklui mos estudante barak neebe balun agora hahan menus ita sei fahe hotu ba sira,” dehan Agostinho ba jornalista.

Iha fatin hanesan, Sekretariadu Apoiu Atividade Maun Boot Kay Rala Xanana Gusmão, Tomas do Rosário Cabral dehan, apoiu hosi maun boot Xanana bele tulun povu ultrapasa dezafiu neebe sira hasoru.

“Ida nee apoiu hosi maun boot Xanana hodi bele tulun ita nia povu neebe sai vitima iha inundasaun neebe akontese,” dehan Tomás.

Nia dehan, mezmu Xanana la hola parte iha ezekutivu, maibe nuudar lider kontinua mobiliza Timoroan sira iha rai laran no rai liur hodi buka apoiu povu sira neebe sai vitima ba dezastre natural.*

Reportajen: Emerenciana Pinto/Guilhermina Franco
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 21 Setembru: Kazu Pozitivu 67 & Rekuperadu 318

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 67 no kazu rekuperadu hamutuk 318. "Kazu detetadu foun neebe relata...

Sai PR Labele Halo Terus Povu

DILI, STLNEWS.co – Tuir lian Komunidade Agostina Soares katak, se mak atu kandidata an ba Prezidente Republika ba tinan 2022-2027, labele halo terus tan povu...

Fundasaun Codiva Haklean Konesementu LGBTI Ba Autoridade Lokal

DILI, STLNEWS.co – Fundasaun Codiva haklean informasaun no konesementu konaba asuntu Lesbian Gay Bisexual Trans Intersex (LGBTI) ba autoridade lokal. Haktuir Diretora Ezekutiva Fundasaun Codiva...
%d bloggers like this: