Xanana: ZEESM Faze Preparasaun Seidauk Implementa

DILI – Projetu Politiku Zona Ekonomia Espesial Sosial Merkadu (ZEESM) iha Oe-cusse seidauk implementa ZEESM ho lolos, maibe foin faze preparasaun hodi tama ba Zona ekonomia espesial.

Tuir Ministru Planiamentu Intevestimentu Estratejiku Xanana Gusmao rekoinese ZEESM nudar prosesu ida neebe hanoin formula ida, hodi implementa hotu dala ida maibe laiha.

Ema bolu bolu ZEESM maibe laiha foin mak hahu, ita sei kria infrastrutura bazika hodi transforma ba ZEESM,” dehan Xanana liu husi Audensia Publika iha Plenaria ho Parlamentu Nasional Kinta (27/10/2016).

Xanana hatete atu hatene diak no klean kona ba prosesu implementasaun infrastrutura bazika iha Oe-cusse, hodi informa ba ZEEMS bele bolu direta Prezidente ZEEMS mak halo esplika klean.

Iha fatin hanesan deputada Bankada CNRT Virginia Ana Belo husu governu liu husi Ministru Planimentu Investimentu ba varius investimentu estudu viabilidade projeitu tasi mane.

Nunee mos Deputadu Bankada Fretilin Francisco Branco hatete Fundu Dezenvolvimentu rekursu umanu diak liu fokus ba area espesialidade, tamba Timor Leste mai husi funu naruk tan nee presiza espesialidade. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sabado (29/10/2016). Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here