Abel-Taur Deskuti Relasaun Bilateral TL-Australia

DILI- Embaixador Timor Leste (TL) ba Camberra-Australia, Abel Guterres, hasoru malu ho Prezidente Republika Taur Matan Ruak, hodi diskuti konaba relasaun bilatereal entre Timor Leste ho Australia.

Hafoin halao enkontru ho Xefi Estadu Taur Matan Ruak, ba jornalista sira, Embaxador Abel hateten enkontru nebe nia halao ho Prezidenti Republika koalia konaba relasaun bilateral entre Timor Leste ho Australia.

Ami inkontru nee konaba relasaun bilateral entre Timor ho Australia, koalia mos asuntu barak konaba amizade povu Australi ho povu Timoe Leste lao dadaun, apezar difrensia oituan nebee ita iha, entre nasaun rua nee, maibee relasaun amizade lao kapas tebes, dehan Abel, iha Palasiu Prezidensial, Aitrak Laran, Dili, Sigunda (13/01/2014).

Nia hatutan embaixador nia servisu iha Australia, atu kria amizade no koperasaun entre nasaun rua nee. Prezidente Republika Taur Matan Ruak mos fo’o korazen nafatin, oinsa Embaixador ho nia membru sira iha Camberra halo servisu diak nafatin, kria relasaun amizade entre pais rua. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (14/1/0214). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here