Alkatiri: Lei Laiha Prozetu ZEEMS Sei Lalao

DILI– Eis Primeiru Ministru Mari Alkatiri nebe xefia projetu Zona Ekonomia Espesial Ekonomi Merkadoria Sosial (ZEEMS) Oecusse hateten lei ba prozetu ZEEMS la iha, maka prozetu nee sei lalao.

Alkatiri nebee Xefi ba Prozetu ZEEMS katak lei ba prozetu nee aprova ona husi Konsellu Ministru, haruka ona ba  Parlamentu Nasional (PN), atu halo diskusaun hodi aprova.

Tamba ne’e hau ejiji ba Xefi Estadu Taur Matan Ruak, atu promulga lalais lei nee, se lei nee maka promulga tarde, konserteza prozetu nee sei lalao ba oin, hateten Mari Alkatiri, ba jornalista sira, hafoin remata inkontru ho PR Taur Matan Ruak, iha Palasiu Prezidensial, Aitarak Laran, Dili, Segunda (05/05/2014).

Nia hateten nudar juris ida nia hatene, kuandu partisipa halo lei ruma tenki tuir dalan konstitusaun. Se la partisipa maka halo lei, konserteza la tuir dalan konstitusaun, diak liu fila fali ba Universidade para aprende. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (6/5/2014). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Sakoko Involve Aan Iha Mundu Filme

BAUCAU, STLNEWS.co - Kombatentes Albino da Silva Kodigu Sakoko, involve aan iha mundu filme hamutuk ho joven Teatru Tebedai (FILTEDA) Baucau, halo produsaun filme...

Estrada Kotu Total, Ameasa Sede Suku Libagua

BAUCAU, STLNEWS.co - Relasiona ho tempu udan iha loron 4 fulan Abril liu ba, estrada diresaun Larifanu too Igreja Samalari kotu total, hodi fo...

Kondutor Kestiona Ema Menus Sosa Rai Henek

DILI, STLNEWS.co - Kondutor hirak neebe lori kareta baskulante, neebe iha area Fomentu, sira kestiona kada loron ema sosa rai henek menus hela deit. "Kada...
%d bloggers like this: