Alokasaun OGE Ba Edukasaun, Bendito: Sei Periodade Ba Fasilidade Edukasaun

DILI– Orsamentu 2014 aloka ba Ministeriu Edukasaun ho montante Millhoens U$$ 106.6, no orsamentu ne’e rasik Sei aloka ba servico sira nebe atu hadia edukasaun, atende Fungsionariu, Professors, Merenda eskolar, Fasilidade eskola tamba estudante barak maka sei tur iha Rai.

Tuir Ministru Edukasaun Bendito Freitas iha intervista espelika, Milloens 106.6 atu responde ba kategoria principal servico no salariu de vencimentu hamutuk Milloens 47 resin, tamba iha Mill 3 resin fungsionariu publiku nebe inklui professora sira nomos kona ba bens de service.

pur volta de Milloens 53 atu responde ba merenda eskolar hanesan programa ida nebe ema foti bebeik, tamba ita iha Trezentus Sinquanta mill estudante atu bele fo han iha trizentus e trinta dois dias anu letivu, dehan Ministru Bendito ba Jornalista iha PN, Sabadu (11/01/2014).

Ministru ne’e hatete, Difikuldade nebe akontese iha 2013, tamba primeiru trimester orsamentu laiha no segundu trimester iha desenvolvimentu kona ba politika ka manual ba gestaun merenda eskolar no foin ezekuta metade. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Segunda (13/1/2014). Jesuina Da Costa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here