Asaun Demo Hasoru Australia, Eladio: “Hau Sente Emosianal Ho Atetude Australia Nian”

DILI- Membru Parlamentu husi bloku no opozisaun partisiapa iha asaun demo nebee halo husi povu Timor Leste iha Embaixada Australia oin. Iha Asaun nee membru deputadu husi oposisaun  hateten sira sente emosianal ho atetude Australia hodi hasoru soberania pais ida ne’e.

Tuir deputadu bankada Fretilin Eladio Faculto katak hanesan membru parlamentu no joven ida, nia sente emosional ho attitude Australia, tamba ne’e nia rasik hakarak partisipa iha asaun demostrasaun ne’e.

Tamba nee hau hanesan membru Parlamentu, no joventude ida hau sente emosioanal ho atetude Australia nian, liu-liu hare konaba ita nia soberaniu do pais, husi deputadu oposisaun mai iha nee, atu solidariza povu Australia katak povu Australia tenki fo’o fuan no kbit nafatin ba povu Timor Leste atu lori nafatin povu nia soberania nebee seidauk to’o nia rohan, hateten Deputadu Bankada Fretilin, Eladio Facolto iha asaun demostrasaun, iha Fatuhada, Dili, Sesta (20/12/2013).

Iha asaun demo nee mos Segundu Vice Prezidente PN Aderito Hugo hateten huis PN mai hodi solidaridade ho demostran sira, kontinua ho posisaun estadu nebee Governu aprezenta estadu halo negosiasaun, hodi defende soberanu estadu. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sabado (21/12/2013). João Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here