Australia Prontu Ajuda Timor Leste

Dili-Forsa maritima husi Australia prontu ajuda instutusaun F-FDTL iha area kapasitasaun rekursu humanus, liu-liu treimanentu ba iha forsa maritma iha areas naval, inklui formasaun lian ingles.

Xefi Departementu Defeza Governu Australia Mr. Neil Orme hateten, enkontru nebe’e halao’o hamutuk ho Sekretariu Estadu Defeza no F-FDTL, hodi bele hametin diak liu tan koperasaun forsa Australia no F-FDTL iha areas nebe deit.

Tanba ne’e governu Australia liu hosi servisu Defeza ninian hakarak prontu nafatin atu fo ajuda ba iha Timor Leste liu-liu forsa F-FDTL sira, atu oinsa maka bele kria koperasaun diak iha planu sira ne’ebe maka husi forsa Australia iha, objetivu importante nebe’e maka atu hadia iha area defeza hanesan Australia prontu nafatin tulun forsa F-FDTL sira iha formasaun lian ingles, treinamentu iha area maritima, hanesan seguransa iha tasi laran ninian, dehan nia.

Nune’e mos Adjunto Komadante F-FDTL Brigadeiru Jenderal Filomeno de Jesus Paixao, hateten durante ne’e governu Australia liu husi sira nia forsa iha Timor Leste, fo ona ajuda barak ba povu Timor Leste. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kinta (5/9). Sonia Ferreira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here