Comisaun Organizador Dezmovilizasaun 20 de Agostu Hasoru PR

DILI-Prezidente Comisaun Organizadora ba komemorasaun loron 20 de Agostu ho ekipa hasoru malu ho Prezidente Republika (PR) Taur Matan Ruak, hodi informa preparasaun loron 20 de Agostu, nebe sei halao desmobilizasaun ba Falintil veteranus inklui inagura Central Eletrika Same Betano.

Kestaun ne’e fo sai hosi Prezidente Comisaun Organizador Komemorasaun 20 de Agostu, Jacinto Rigoberto ba Jornalista sira Kinta, (01/08) iha Palasiu Prezidente Aitarak Laran Dili hafoin remata enkontru ho PR.

Hau hanoin komisaun organizador nebe kompostu hosi Solidaridade Sosial, Ministeriu Defeza no Siguransa, Ministeriu Obras Publiku nomos Sekretariu estadu Eltrisidade nian inklui mos Sekretariu Estadu Asuntu Veteranus mai hotu iha nee atu informa progresu nebe preparativus ba Seremosnia 20 de Agostu tan nnee ami mai atu husu mos Prezidente Republika nia orientasaun ruma, dehan Rigoberto.

Nia mos informa liu tan katak tempu badak dadauk ona no komisaun organizadora mos halao servisu makas husi seksaun ida-idak, tamba nee komisaun Organizador sei halao tan enkontru ida ba dala ikus iha 17 Agostu. . Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (2/8). Madalena Horta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here