Dabate Espesialidade, SEAP Rezeita PM Duni Membru Governu

DILI-Relasiona ho publikasaun Media Nasional balun katak Primeiru Ministru (PM) Kay Rala Xanana Gusmão duni sai Membru Governu iha Debate Komisaun Eventual, Sekretariu Estadu Asuntu Parlamentu (SEAP), Maria Terezinha Viegas rezeita tamba Informasaun lalos.

Hatan kona ba Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão duni Sai Membru governu iha Diskusaun Komisaun Eventual, Sekretariu Estadu Asuntu Parlamentu Maria Terezinha Viegas katak Informasaun ne’e media mak ezejera.

Primeiru Ministru laos duni sai membru governu, tamba hau rasik iha neba primeiru Ministru Orienta ami, tamba reuniaun Komisaun Eventual ema nebe maka hola parte deputadus 29 ho membru governu maka Primeiru Ministru no Vice Ministra Finansas, membru governu nebe mak atu partisipa depende primeiru Ministru kuandu bolu, dehan Terezinha ba Jornalista Kinta (16/01/2014) iha Uma Fukun Parlamentu Nasional.

Nia esplika, karik Primeiru Ministru haruka membru governu ida-idak fila atu hare ida-idak nia proposta, kuandu iha atu prepara hodi lori fila fali ba iha Finansas tamba loron tolu ba Komisaun Eventual fo tempu ba governu loron tomak atu hare proposta sira nebe mak iha. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (17/1/2014). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here