Detekta Veteranus Falsu, Sei Tama Komarka Oras 72

Dili– Veteranus balun nebe halo falsifikasaun dokumentus nebe doblu, komesa komisaun Homonagem halo detekta konsege iha, maibe lori ba iha prosesu Polisia sira hatama ba komarka oras 72.

Tuir  Sekretariu Estadu asuntu Veteranus Julio da Costa Sarmento “ Meta Malik” ne’e los duni, ne’e hanesan Preokupasaun Presidente, problema ne’e mos sai Preokupasaun ema hotu nian, se kariki sira identifika Veteranus balun, lori ba Polisi asvezes sira tama komarka oras 72.

Ami mos koalia hanesan Presidente Republika koalia, ami mos iha identifikasaun katak iha Veteranus balun falsu no Presidente mos bolu ona ami ba halo reuniaun ho nia, koalia kona ba Veteranus Falsu tenki tama Kadeia, hatete Meta Malik ba STL, Iha Edifisiu MSS Caicoli, Segunda (2/12/2013).

Antes ne’e iha Parlamentu Nasional (PN), deputada Bankada Fretilin Josefa Pereira dehan hanesan kazu ne’ebe mosu hato’o husi deputadus sira wainhira iha seksaun plenaria, husi komisaun Homenajan sempre defende aan, no husu atu provas tamba sira sente Sira nia aan nunka halo sala. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (3/12/2013). Jesuina da Costa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here