Fretilin Hatun OJE 1.5 Ba 1.3, Governu La Konsege Hatun Sai Kestaun

Dili- Reprezentante Povu iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) sei hare kona ba proposta husi Governu no sei estuda didiak ba rubrika husi kada Ministeriu nebe maka presiza atu aumenta no atu redus. Orsamentu ne’e rasik karik redus sei redus iha segundu Trimestre Junho Agusto.

Tuir Sekretaria Estadu Asuntu Parlamentares Maria Terezinha Viegas espelika, Kona ba redus orsamentu Governu rasik sei elabora proposta sira ne’ebe Governu aprezenta, hanesan Governu halo hela maximu ejizensia nebe maka kada opozisaun Fretilin atu redus Biliaun 1.5 ba Bilaun 1.3,.

Ami rasik la hare ba spesifiku proposta no ami husi Governu elabora proposta sira ne’e hare ba tempu nebe Governu aprezenta katak ,labele ultra passa ba Millaun 1.5 ne’e pakote orsamentu nebe maka Governu haruka mai Parlamentu, espelika nia ba Jornalista iha PN, Kinta (16/01/2014).

Antes ne’e deputadu Virgilio Hornai husi Bankada PD hatutan, hanesan proposta OJE 2014 iha Millaun 1.5, husi Bankada Fretilin hakarak hatun ba Millaun 1.3, maibe problema tenki hare ba relistamentu ba ema sosiadades Governu nian, liu-liu servisu nebe hanesan espeze de Korrenti ne’e hare katak todan teb-tebes. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sabadu (18/1/2014). Jesuina da Costa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here