FRETILIN Konsidera KAK Merese Halo Investigasaun Ba Funsionariu Mate Klamar

DILI- Relasiona ho Komisaun Anti Korupsaun (KAK) nebe’e kontinua halo investigasaun ba funsionariu mate klamar alias lakon mosu, bankada Opozisaun FRETILIN iha uma fukun  Parlamentu Nasional (PN) konsidera KAK merese duni halo investigasaun.

Kestaun ne’e hato’o husi deputada bankada Fretilin Angelica da Costa katak KAK merese duni atu buka tuir funsionariu mate klamar sira, tamba husi sira (funsionariu mate klamar-red) mak bele hamosu korrupsaun iha rai laran.

Funsionariu mate klamar sira ne’e ita hare naran laiha, tanba ida ne’e hanesan KAK atu halo investigasaun ba hau nia hare ne’e merese duni para atu halo investigasaun para hare buat nebe’e ke foin akontese antisipada kedas, se ita la halo investigasaun, ba oin ne’e aumenta ba bebeik, nebe’e ida ne’e KAK ninia direitu duni para atu halo investigasaun, hateten Deputada bankada FRETILIN nebe hanesan mos Membru Komisaun G mak trata Asuntu Etika iha PN  Deputada Angelica ba STL iha uma fukun PN, Tersa (23/07).

Deputadu bankada CNRT Jacinto Viegas Vicente hateten, funsionariu balun mai refere deit maibe laiha kontratu, tanba ida ne’e KAK presiza konfirma, ema hotu servisu bazeia ba buat ruma. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (24/7). Jasinta Sequeira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here