Fretilin: OGE 2014 Millaun 1.5 Se Hatun Ba 1.3

Dili-Bankada Fretilin iha debate Orsamentu Jeral Eestadu (OJE) 2014, sei hatun orsamentu ho montante Millaun 1.5 Amerikanu ba Millaun 1.3 Amerikanu, tamba ezekusaun orsamentu tinan kotuk nebe aprova, husi Ministeriu balun ezekuta ladun diak no la fo benefisiu nebe diak.

Tuir Deputadu Joaquim dos Santos, husi Bankada Fretilin afirma hateten, wainhira debate orsamentu 2014 Fretilin husu atu bele ezekuta halo didiak, tamba orsamentu nebe aprova ho montante nebe bo’ot ba iha kada Ministerial.

Karik orsamentu ne’e rasik nebe ho montante nebe makas no bo’ot hanesan Millaun 1.5, Fretilin sei hare ho ezekuta orsamentu nebe ladiak, tamba tinan kotuk ezekuta orsamentu nebe ladun diak, orsamentu nebe aprova iha tinan kotuk ladun ezekuta ho didiak, dehan deputadu Joaquim ba Jornalista iha PN, Sabadu (11/01/2014).

Laifuan nebe hanesan hato’o husi deputada Fretilin Ana da Conceição katak, ezekusaun orsamentu tinan ne’e tenki ezekuta halo didiak, tamba ezekusaun orsamentu ba tinan 2014 ho Millaun 1.5 Amerikanu, presiza atu ezekuta didiak. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (14/1/0214). Jesuina da Costa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Penhor Oan Hodi Selu Kost

DILI, STLNEWS.co - Relasiona ho familia kiik ida neebe hela iha Dili, osan laiha atu selu kost, halo nia oan sai penhor ou jaminan,...

Tenke Fo Atensaun Covid-19 Ba Izolamentu

BAUCAU, STLNEWS.co - Padre Manuel Ximenes, SDB husu ba governante sira katak, moras Covid-19 mak ba fatin izolamentu, maibe bolu asintomatiku deit, governu tenke...

Autoridade Lokal Orienta Komunidade Dada Bandeira

DILI, STLNEWS.co - Relasiona ho loron bot 20 de Maiu, autoridade lokal Suku Madohi orienta komunidade sira dada bandeira Timor Leste iha ida idak...
%d bloggers like this: