Gestaun Rekursu Minarais Governu Realiza Seminariu Internasional | TL Depedente 80 % Industria Petroliferu

DILI- Governu Timor leste liu husi Ministeriu finansas realize Seminariu Internasional hodi koalia liu kona ba rekusu minarias iha prosesu Dezemvolvimentu ekonomia nebe lao iha Nasaun Timor leste atu haforsa prosesu dezemvolvimentu iha rai laran.

Seminariu Internasional nee’e organiza hamutuk ho Fundu Monitariu Internasional (FMI) ho governu Timor Leste nebe halo kolaborasaun hamutuk Banku Asiatiku Dezemvolvimentu (ADB), Grupu Banku Mundial (GMB) no Azensia kooperasaun Internasional  Japaun (JICA).

Liu husi Diskursu Reprezentante Konseleiru Espesial Nasoens Unidas ba Timor Leste Mikiko Tanaka hatete Timor Leste halo tuir ona praktika nebe diak tuir Internasional nebe ho rendementu Mina no gas nebe komesa ho 13 bilioens  dolar.

Ekonomia Timor Leste ninian sei depende liu ba Industruria  petroliferu kuaze 80% husi produtu internu nebe mai husi seitor argrikutura , fabrikasaun tan ne’ee sei fo oportunidade iha seitor publiku nebe konsidera kresmentu publiku, dehan Tanaka wainhira paritisipa iha Seminariu Intarnasional kona prosesu Dezemvolvimentu Ekonomia iha area rekursu Naturais iha Salaun Ministeriu Negosrsiu Estranjeiru Pantai Kelapa.

Tanaka Esplika mos katak Timor Leste iha Empregu 70% husi total populasaun iha nasaun laran, nebe presiza hare kuizasaun social iha futuru, nebe presiza sai ezemplu nasional no internasaun ba nasaun. Informasaun kompletu iha STL jornal no STL Web, edisaun Kinta (19/9). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Ema Ho Defisiensia Matan Vasina Kompletu Ona

DILI, STLNEWS.co - Ema ho defisiensia matan oras nee kompletu hotu ona vasina. Kestaun nee hatoo husi Diretor Ezekutivu Asosiasaun Halibur Defisensia Matan Timor-Leste (AHDMTL),...

AHDMTL Relata Preokupasaun Servisu MS No Jaringan Lento Ba PR

DILI, STLNEWS.co — Asosiasaun Halibur Defisiensia Matan Timor-Leste (AHDMTL), relata preokupasaun serbisu Ministeriu Saude nia nomos jaringan lento ba Prezidente Republika Francisco Guterres Lú...

FKHTL Entrega Uma Ba Oan Kiak

DILI, STLNEWS.co - Forum Karidade Humanitaria Timor Leste (FKHTL), entrega uma ba oan kiak Fernanda da Costa Ranguel no Tomazia da Costa Ranguel. Prezidente FKHTL,...
%d bloggers like this: