Governu Fraku Foti Dezisaun Hasoru Prizioneru

DILI- Governu fraku foti dezisaun hasoru Prizioneu sira nebee halai sai husi Prizaun, tamba to’o ohin loron seidauk kaptura hotu prizioneru sira, no prizioneru sira la fiar Governu nia desizaun.

Kestaun ne’e hato’o husi Diretur Luta Hamutuk, Mericio Akara ba STL, katak problema Governu fo’o ultimatum ba Prizioneru sira nebee halai lakon, to’o ohin loron prizioneru sira la intrega aan.

Nee indika katak Governu la forti no fraku no ema la fiar, tamba desizaun Governu nian ema latuir, tamba sa maka hau dehan hanesan nee, iha nasaun nebee deit koandu estadu ka governu desidi katak ema ida krime nee tenki responsabiliza iha prisaun hotu tenki kumpri, tamba hotu-hotu nee iha lei nia okos, hateten Akara, ba STL iha nia knar fatin Farol, Dili, Tersa (19/11/2013).

Iha parte seluk Deputadu Bankada Fretilin Manuel Castro hateten Prizonariu sira halai sai maka, foo ultimatum ba sira, sira sei halai dook liu tan. Agora maka prizioneru sira nee maka la kohi rende, tenki halo atuasaun. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (20/11/2013). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here