Governu-PR Halao Briefing Arbitrazen Internasional

DILI-Governu liu husi Primeiru Ministru Interino, Ministru Negosiu Estranjeiru, Ministru Rekursu Naturais, embaxador Reino Unido ho Prezidente Republika Taur Matan Ruak, halao briefing, konaba situasaun arbitrazen internasinal ni, nebee sei iha prosesu nia laran.

Tamba nee Governu, liu husi Premeru Ministru interinu Hermenegildo Pereira, Ministru Negosiu Estrangeru Jose Luis Guteres, Ministru Petrolium e Rekursu Naturais Alfredo Pires ho embaixador Reno Unido Juaquim Fonseca hasoru malu ho Prezidente Republika Taur Matan Ruak, hodi halo briefing konba situasaun arbitrazen Internasional, nebee sei iha prosesu.

Ami koalia mos konaba petrolium rekursu naturais nee, tamba arbitrazen ligasaun rua, ba rekursu naturais hotu. Tamba ida reseitas husi tasi mane, ida hansan Greater Sunrice, nebee  sunrice provador, sira bolu greater sunrice, tamba iha akordu ida sira bolu CMATS,  dehan  PM Interinu Agio Pereira, ba Jornalista sira, iha Palasiu Prezidensial, Aitrak Laran, Dili, Tersa (27/08/2013).

Nia hatutan Ida nee diskusaun boot, iha fin de Fevereiru, bele renegosia, nebee sei tulun prosesu nee hodi klarifika ba rai estadu rua nee hotu, vantazen no dezvantazen saida maka sira bele konsideira. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, Kuarta (28/8). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here