Impaktu Listrik Mate, Deolinda Simu Basa-tuku

Graduadu Uza Matenek Hodi Servi

DILI, STLNEWS.co — Reitor Dili Institute Of Technology (DIT), Alvaro Menezes Amaral, husu ba graduadu DIT atu uza matenek hodi servi familia,...

Formasaun Jornalista Destakadu PN

DILI, STLNEWS.co — Parlamentu Nasional (PN) oferese formasaun kona ba prosesu lejizlativa komun no prosesu lejizlativa espesial ba jornalista destakadu iha PN...

PN Apoiu Rekolla Veteranus Falsu

DILI, STLNEWS.co — Parlamentu Nasional (PPN) prontu fo apoiu politika Asosiasaun neebe servisu rekolla dadus veteranus falsu. Tuir Sekretaria...

LORON SANTU HOTU HOTU NIAN (1 DE NOVEMBRO)

STLNEWS.co - Iha loron ne’e Santa Kreda selebra festa santu no martir sira tomak; sira ne’ebé ema hatene no sira ne’ebé la...

HNGV Laiha Kapasidade Halo Estudu Ba Histopatologia

DILI, STLNEWS.co - Oras nee dadaun Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) seidauk iha ekipamentu proprio atu halo estudu histopatologia, hodi identifika tipu...

DILI– Lezada Deolinda da Conseção Madeira hetan basa no tuku husi nia kaben arguidu Antonio Sarmento, tanba etu ka hahan ne’ebé nia cok hela la lakan, kauza husi eletrisidade mate. Nune’e bainhira arguidu toba meudia hader etu la tasak mak arguidu fo pankada kedas ba lezada.

Liu husi audensia julgamentu Sigunda (16/09) iha Tribunal Distrital Dili, Juiza singular Jacinta Coreira fo sai akuzasaun husi Ministeriu Publiku katak iha loron 18 Setembru 2012 oras tuku 04:00 lokraik arguidu hader husi kama laran husu etu ba lezada atu han. Maibe lezada responde katak etu nia cok duni maibe eletrisidade mate mak etu la tasak.

Ho hahalok ne’e Ministeriu Publiku akuza arguidu ho krime violensia domestika, tuir artigu 145 kodigu penal Timor Leste. Hafoin rona akuzasaun husi Ministeriu Publiku arguidu desidi lakohi koalia ba tribunal sobre faktus ne’ebé Ministeriu Publiku akuza hasoru nia.

Entertantu parte defeza ne’ebe fo asistensia legal ba arguidu husu atu tribunal labele hasai arguidu nia liberdade tuir artigu 72 kodigu Prosesu Penal. Hafoin rona parte sira tribunal desidi sei fo sai desizaun iha loron 23 Setembru 2013. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (17/9). Timotio Soares

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Graduadu Uza Matenek Hodi Servi

DILI, STLNEWS.co — Reitor Dili Institute Of Technology (DIT), Alvaro Menezes Amaral, husu ba graduadu DIT atu uza matenek hodi servi familia,...

Formasaun Jornalista Destakadu PN

DILI, STLNEWS.co — Parlamentu Nasional (PN) oferese formasaun kona ba prosesu lejizlativa komun no prosesu lejizlativa espesial ba jornalista destakadu iha PN...

PN Apoiu Rekolla Veteranus Falsu

DILI, STLNEWS.co — Parlamentu Nasional (PPN) prontu fo apoiu politika Asosiasaun neebe servisu rekolla dadus veteranus falsu. Tuir Sekretaria...
%d bloggers like this: