Implementa Projeitu PDD I-II La iha Estudu Viabilidade, PN Husu Investigasaun KAK

DILI- Relatoriu fiskalijasaun Komisaun E Parlamentu Nasional (PN) Nebe halao iha Distritu Liquica hatudu implementasaun Projeitu Programa Dezemvolvimentu Desentralizasaun I (PDD I) no PDD II balun la implementa no balun laiha estadu Viabilidade, tan ne’e projeitu barak la iha kualidade.

Informasaun ne’e fo sai husi Deputadu Komisaun D Manuel Guterres liu husi Sesaun plenaria Segunda (05/01/2013) iha uma fukun PN katak implemetasaun Projeitu PDD I no PDD II distritu Distritu Liquisa Diresaun MAP barak maka La Implementa no rejultadu nebe laiha efisensia no Efikas.

Husu ba KAK (KOmisaun Anti Korupsaun Red) atu halo Investigasaun ba projeitu nebe mak implementa iha Distritu Liquica tamba barak la implementa no laiha kualidade, dehan Deputadu Manuel Guterres iha Parlamentu Nasional.

Iha Fatin hanesan deputadu Manuel Castro hatete, estrada nebe hadia sempre a’at hela deit hanesan estrada nebe iha Kairabela nebe tama to’o iha estrada Manatuto, seidauk diak no estrada ne’e kontinua a’at fali ona. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL web, edisaun Kuarta (8/1/2014). Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Penhor Oan Hodi Selu Kost

DILI, STLNEWS.co - Relasiona ho familia kiik ida neebe hela iha Dili, osan laiha atu selu kost, halo nia oan sai penhor ou jaminan,...

Tenke Fo Atensaun Covid-19 Ba Izolamentu

BAUCAU, STLNEWS.co - Padre Manuel Ximenes, SDB husu ba governante sira katak, moras Covid-19 mak ba fatin izolamentu, maibe bolu asintomatiku deit, governu tenke...

Autoridade Lokal Orienta Komunidade Dada Bandeira

DILI, STLNEWS.co - Relasiona ho loron bot 20 de Maiu, autoridade lokal Suku Madohi orienta komunidade sira dada bandeira Timor Leste iha ida idak...
%d bloggers like this: