Inkontru Xanana, Alkatiri, Lu Olo, Horta, Xanana: “Kolia Konaba Hau Atu Sai”

DILI–Primeiru Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmao, hatete nia rasik halo ona inkontru hamutuk ho lideransa tuan iha Segunda (16/12) kalan, hanesan Mari Alkatiri, Lu Olo, no Ramos Horta, hodi kolia konaba rejignasaun ba nia kargu hanesan Xefi Governu, hodi intrega fali lideransa ba jerasaun foun sira.

PM Xanana fo sai informasaun liu hosi deskursu iha Salao Joao Paulo II Comoro, wainhira partisipa iha diskusaun panel foin sae sira Tersa (17/12).

Segunda kalan ne’e hau (Xanana) hasoru malu ona ho lideransa sira seluk hanesan Mari Alkatiri, Lu Olo ho Ramos Horta hodi halo inkontru ida konaba hau atu sai no ami husu ba malu ami nia papel ne’e saida no ami husu ba malu ita nia papel ne’e mak atu hadau malu kadeira? Ami dehan ba malu lae ita nia papel laos atu hadau malu kadeira maibe ami nia papel lolos at uses an hodi forma lideransa foun sira, se lae ita nia rai sei monu, hateten PM Xanana.

Nune’e Diretor Conselho Nasional Joventude Timor Leste (CNJTL), Leovigildo Hornai, hatete lideransa tuan sira iha planu ida ne’ebe diak ba tempo naruk iha future.

Iha fatin ketak tuir deputadu hosi bankada FRETILIN, Fransisco Branco, hatete importante mak povu hotu moris iha hakmatek, pas no estabilidade nia laran. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (18/12/2013). Thomas Sanches

2 COMMENTS

Leave a Reply to Constantino Exposto Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here