Kazu Abuzu Poder iha GPM, Sasin 41 vs Arguido 2

DILI-Relasiona ho kazu abuzu poder no falsifikasaun dokumentus iha Gabineti Primeiro Ministru (GPM), nebe deskonfia komete husi arguida Flavia da Silva Serano ho arguido Adriano Cunha Gomes. Ba iha kazu nee iha sasin nain 49 mak sei kontra hodi fo sira nia deklarasun real kona ba arguido nain rua nia hahalok.

Liu husi sasin konfirmadu nebe la temi naran ba diario nee hatete, husi sasin 49 nebe naran tama iha lista tribunal nian. Sei sai sasin hodi fo deklarasaun ba kazu nee.  Nebe sasin 49 nee sei kontra arguido nain rua.

Ami sasin nain 49 nemak sei kontra lisuk sira nain rua. Nebe ami sei fo deklarasaun kona ba saida mak sira halo durante sei hanesan DG iha GPM no Offisial Finansas iha GPM tempu neba, dehan fontes konfirmadu nee.

Arguida Flavia ho arguido Adriano deskonfia partisipa iha prosesu lubuk ida hanesan koredor, rehabilitasaun haris fatin, ekipamentus da informatika, rehabilitasaun edifisiu gabinete PM, natal konjunta, no bolsa da estudu.

Antes nee hafoin rona akuzasaun husi ministeriu publiku, arguida Flavia Serano deklara ba tribunal katak akuzasaun husi ministeriu publiku produs nee lalos. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kinta (10/10). Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here