Kazu Fronteira Leolbatan, Komunidade Kontinua Hafuhu Malu, PNTL Komesa Identifika Provokator

Oecusse– Relasiona ho problema Fronteira entre komunidade iha Area Leolbatan, Suku Costa Sub Distritu Pante Makasar, Distritu Oecusse ho komunidade Timor Osidental, oras ne’e komunidade sira labele hakat liu fronteira, hein akordu husi Governu Timor Leste ho Indonesia maibe komunidade iha area refere kontinua hafuhu malu.

Informasaun ne’e fo sai husi Xefi Suku Costa, Metaus Obe wainhira partisipa iha Seremonia Natal Hamutuk entre PNTL no F-FDTL nebe halao iha Salaun Portu Iwao Kitahara Mahata Oecusse, katak oras ne’e Komunidade sira seidauk bele hakat liu fronteira.

Too agora komunidade sei hafohu malu nafatin, maibe forsa rua la primiti komunidade atu ba iha lina fronteira, Cuma ita nia povu mak sei trauma nafatin tamba akonsementu 28 Novembro komunidade osidental sunu ita nia uma 3 no ita nia ema nain 9 mak hetan kanek, dehan Xefi Suku Costa Mateus Obe ba Jornalista iha Portu Mahata, Sabadu (18/01/2014).

Iha fatin hanesan Komandante jeral PNTL Komisariu Longinhos Monteiro esplika komando simu ona informasaun no fo ona orentasaun ba iha Ministeriu Negosiu Estranejieru hamutuk postu UPF, inkliu ekipa markasaun lina fronteira atu hare kestaun ne’e. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (21/1/2014). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here