Kazu TL Ho Conocophilips, Tama Iha Alegasaun Final

DILI- Kazu Timor Leste (TL) ho  Kompania Internasional Conocophilips, halao ona julgamentu iha Tribunal Albitrazen (Singapura), maibee Tribunal fo’o tan prazu to’o 15 Augusto 2014, atu hatama alegasaun final ba meja juiz.

Relasiona Prokurador Jeral Republika (PJR) Jose Ximenes partisipa iha julgamentu, nia tenki informa ba Prezidenti Republika (PR) Taur Matan Ruak, konaba lalaok julgamentu kazu refere.

Halo tiha julgamentu ba kazu nee, ita foin halo alegasaun final, neduni husi Tribunal fo’o tan prazu to’o 15 de Augustu 2014 para ita hatoo alegasaun final, ba meza juiz ninia, hateten Jose, ba jornalista sira, hafoin remata enkontru ho PR Taur Matan Ruak, iha Palasiu Prezidensial, Aitarak Laran, Dili, Segunda (7/7/2014).

Nia hatutan katak sira ba partisipa iha julgamentu, hanesan reprezentante estadu, tamba prosesu ne’e lao kleur, Prosesu nee desde inisu Governu TL kontrau ona advogadu, neduni sira partisipa hare prosedementu julgamentu lao oinsa. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (8/7/2014). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Projetu Neebe Finaliza, Governu Tenke Halo Pagamentu

DILI, STLNEWS.co - Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional, (PN) husu ba governu atu halo pagamentu ba projetu 44 neebe kompania sira finaliza...

Numeru Covid Aumenta, Adriano: Fatin Ba Pasiente Grave La iha

DILI, STLNEWS.co - Deputadu Adriano do Nascimento hatete, kada loron numeru Covid-19 iha Timor Leste kontinua aumenta ba bebeik, maibe fasilidade liu liu ba...
%d bloggers like this: