Komisaun B Debate Espesialidade Lei Organika

DILI- Parlamentu Nasional komisaun A halao enkontru hodi debate kona ba Lei organika ne’ebe sei implementa. Lei ne’e rasik sei debate kona ba jestaun administrasaun, no fungsaun hodi regula servico iha rezidensia Presidente Republika.

Tuir Presidente komisaun A Carmelita Moniz espelika, objektivu husi enkontru ne’e atu debate kona ba Lei Organika, no komisaun A halo diskusaun aprovasaun espesialidade proposta Lei organika especial da presidente Republika.

No debate falih espesialidade artigu sira ne’e ami halo aprova tomak iha espesialidade no ami sei lori ba Plenaria atu nune bele halo votasaun tomak no hetan votus husi kada komisaun seluk, esplika Carmelita, ba STL iha PN, Kinta (10/10/13)

Deputadu komisaun E Mateus De Jesus esplika liu tan katak, komisaun A ohin loron debate kona ba Lei organika ne’ebe sei debate kona ba Lei Presidente Republika, hodi regula servico rezidensia Presidente Republika, hahu husi Admininstrasaun, Financas, Gabinete Presidente no departamentu sira inklui Gabinete Primeira Dama. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (11/10). Jesuina Da Costa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here