Komisaun B Trava Proposta SES Kona Ba Sosa Kilat Ba PNTL

DILI—Presidente komisaun B Parlamentu Nasional (PN), David Dias Ximenes “Mandati”, hateten komisaun B nebe’e trata asuntu ba Deveza no Seguransa ninian la simu proposta nebe’e maka foin lalais debate Orsamentu Jeral Estadu (OJE), Sekretariu Estadu Seguransa (SES), aprejenta proposta foun atu sosa kilat ba iha PNTL.

Presidenti Komisaun B David Dias hateten komisaun B la simu proposta husi SES, tamba PNTL sosa kilat barak atu halo saida, tamba oras ne’e nasaun Timor Leste iha ona pas no estabilidade nia laran.

Ami komisaun B la konkorda ho proposta nee, tanba PNTL nia kilat sosa barak-barak atu hodi halo saida, ita la tiru malu ho ema, tiru malu maka iha krije ne’e deit. Tanba saida maka tenke sosa tan kilta, tanba nee proposta nebe’e SES hato’o mai ami nee ami komisaun B kansela, dehan Presidente Komisaun B PN, David Dias Ximenes ba Jornalista sira iha PN, Segunda (21/01/2014).

Antes ne’e loron hirak liu ba, Sekretariu Estadu Seguransa (SES) Francisco da Costa Guterres, hateten SES propoin orsamentu kuatru mil para atu sosa kilat ba iha polisia unidade patrulhamentu fronteira (UPF), atu nune’e hodi reforsa tan kilat nebe’e maka a’at no la funsiona. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (21/1/2014). Sonia Ferreira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here