Lider Hafoin Rezistensia Tranforma ba Lider Korupto, Fretilin Apoiu Deklarasaun Prezidente Taur

DILI-Reprezentante Povu iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) husi Bankada Fretilin Konkorda deklarasaun Prezidente Republika (PR) Taur Matan Ruak, nebe hatete lider tempu rejistensia aman no heroi ba Nasaun, maibe ukun aan transforma ba lideransa nebe korupsaun no la hanoin povu.

Tuir Deputadu Bankada Fretilin Francisco Miranda Branco katak Fretilin Konkorda 100% deklarasaun Prezidente Republika, nebe hatete tempu rejistensia lider sai Maun boot , heroi no Aman ba nasaun maibe lider hafoin rejistensia transforma ba Lideransa Koruptu.

Ami konkorda 100 % ba prezidente nia deklarasaun lider nebe ita uluk respeita povu hotu hakruk ohin loron ohin seluk bele sai koruptor nee’e laos iha Timor Deit kazu barak mak akontese iha Mundu, dehan Branco ba STL Tersa (01/07/2014) iha Uma Fukun PN.

Nia Parte labele esplika se-se mak sai koruptu iha tempu rejistensia maibe nia parte fo deit exemplu husi nasaun seluk, hanesan akontese iha nasaun Afrika nian nebe luta ba libertasaun hodi defende povu, maibe ikus mai sai fali koruptor ida.

Iha fatin hanesan Vice Prezidente PN Aderito Hugo hatete, nia parte la hatene prezidente Taur Matan Ruak nia Intensaun, dala ruma kabun tek tamba saude diak. Informasaun kompletu iha STL Jornal, edisaun Kuarta (2/7/2014). Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

%d bloggers like this: