Manipula Dadus, Deskonfia Involvimentu Veteranu Balun

DILI- Prosesu Availasaun dadus vetarnu oras ne’e kontinua lao no governu konsege hapara pagamentu ba Veteranu sira nebe deskonfia veteran falsu hamutuk rihun 2 resin, maibe to’o oras ne’e vitima sira seidauk halo keixa tamba Involvmentu vetaranu balun.

Informasaun ne’e fo sai husi Sekretariu Estadu Veteranu Julio Sarmanto Meta Malik katak oras ne’e sei finalize uluk dadus veteranu iha tinan 2013, sei hamosu tim ida tun ba iha baze hodi halo verifikasaun nebe sei halo bei-beik.

Manupulasaun sai hanesan redi ida nebe metin ona iha Nasaun nee’e, termasuk ita veteranu rasik mak subar ida nee’e tamba sira mos han tiha ona osan sorin-sorin ona tan ne’ee ita tenki servis makas nebe la iha rohan, dehan Meta Malik ba STL Sabdu (11/01/2014) iha Uma Fukun Parlamentu Nasional.

Nune mos Presidente komisaun F Virgilio Hornai nebe trata asuntu, Saude, Edukasaun, Desportu, Joventude, Kultura, Generu, Igualdade espelika, kona ba ida ne’e tenki halo konfirma mos ba iha Sekretariu Estadu Asuntu Sosiais liu-liu ba diresaun nebe trata ba asuntu veteran nian. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Segunda (13/1/2014). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here