Meja PN Hein Relatoriu Audensia Publika Komisaun C, Semana oin Debate OJE 2014

DILI-Meja Parlamentu Nasional (PN), oras ne’e hein hela relatoriu Audensia Publika husi komisaun C PN Asuntu Finansas Publika, atu halo Diskusaun Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2014 iha Semana oin.

Informasaun ne’e fo sai husi Prezidente PN Vicente Guteres ba Jornalista Segunda (02/12/2013), wainhira Partisipa Iha Seremona tinan 80 Emeperador Japaun nebe halao iha Salaun Hotel Timor.

Hau hein hela relatoriu Audensia publika husi Komisaun C iha semana nee’e nia laran atu kompletu maibe loron 9 Agora hahu diskusaun generalidade entre governu ho Parlamentu, dehan  Prezidente PN Vicente Guterres.

Iha Debate Orsamentu, Vicente Esplika tan katak parte Opozisaun makas nafatin hodi fo sira nia opiniaun, iha plenaria kuandu iha diskusaun maibe importante maka kontribusaun husi parte hotu-hotu, liu husi intervensaun diak ba futuru nasaun nian. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (4/12/2013). Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here