Migrasaun Kaer Estrajeiru Ho Vistu Turista 60 Resin

DILI—Servisu Unidade Polisia Migrasaun (PUM), durante fulan Agostu, halo operasaun ba iha ema estrajeiru sira nebe’e tama mai ho vistu turista hamutuk ne’en nulu (60) resin, ne’ebe uja vistu turista hodi halo atividades negoisio inklui konstrusaun halo uma kompania iha Timor.

Tuir Adjunto komandante servisu unidade polisia migrasaun (PUM), inspetor xefi Luis Barreto, katak fulan ida ne’e nia laran, servisu unidade polisia migrasaun konsenge detekta no halo kapturasaun ba sidadaun estrejeiru ne’ebe maka uja vistu turista hodi loke bisnis iha Timor, sidadaun kuaje 60 resin maka migrasaun kaer no halo ona prosesu ba iha sidadaun estrajeiru sira nee.

Bele dehan loron-loron migrasaun sempre kontinua halo operasaun rutina ba iha ema estrajeiru sira nebe’e tama mai ho vistu turista, depois hodi loke fali bisnis iha timor. Tanba nee iha fulan ida nee nia laran konsenge detekta tan sidadun estranjeiru sira nebe’e maka ho vistu turista kuaje hamutuk ne’en nulu (60) resin, dehan Luis ba STL iha ninia servisu fatin Vila-Verde Dili, Segunda (09/09).

Nia hatutan balun parte migrasaun kopera hamutuk ho parte SEFOPE no Ministeriu Komersiu no Ministeriu Negosio Estrajeiru halao operasaun iha distrito Oecusse, kaptura sidadaun estrajeiru hamutuk nain rua nulo resin hitu (27). Atividade nebe’e maka ema estrajeiru sira nee halo iha distrito Oecusse balun loke loja no balun halo kontrusaun, nain 27 nee komposto husi Cina, Indonesia, no Filipina. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (10/9). Sonia Ferreira-Luciana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Xanana Husu Joven Kria Pás & Estabilidade

DILI, STLNEWS.co - Lider nasional Kay Rala Xanana Gusmão husu ba joven iha Bairo Moris Foun C, Santo Antonio Comoro atu kria pás no...

Asosiasaun Emprezariu Xineza Apoiu Material Konstrusaun Ba BOP

DILI, STLNEWS.co - Ekipa voluntariu Mama Bolu Timor-Leste parseria ho Asosiasaun Emprezariu Juventude Xineza Timor oan apoiu material konstrusaun ba Batallaun Orden Públika (BOP)...

PR Ho Espoza Vizita Eko Turismo Sentru Estudu Mangrove

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo no nia espoza ohin Domingu (01/08/2021) halo vizita ba fatin eko-turismu Sentru Estudo Mangrove, Hera. Iha...
%d bloggers like this: