PM Xanana Intrega Poder Seguransa ba PNTL

Rai-nakdoko Iha Grecia-Turkia Hamate Ema 22

STLNEWS.co - Rai-nakdoko ho magnitude 7.0 akontese iha nasaun Grecia - Turkia iha loron Sesta (30/10/2020).

TL Tenke Prepara Produtu, Labele Depende Importasaun

DILI, STLNEWS.co - Timor Leste (TL) tenke prepara ninia produtu, atu bele halo exportasaun ba merkadu internasional, no labele depende deit ba...

Graduasaun DIT Fo Rendimentu Ba Negosiante

DILI, STLNEWS.co - Graduasaun Dili Institute of Technology (DIT), neebe halo iha CCD fo rendimentu diak ba negosiante sira neebe faan ai...

Covid-19 Muda Moris Ba Setor Hotu

DILI, STLNEWS.cow - Pandemia Covid-19, muda ita nia moris iha iha setor hotu –hotu nomos edukasaun aprendizajen liu husi Media Online (MO),...

CNC Kontrola Transmisaun HIV/SIDA

DILI, STLNEWS.co - Comisaun Nasional Combate (CNC) HIV/SIDA ninia papel mak kontrolu problema transmisaun HIV/SIDA iha teritoriu Timor Leste. Iha Salaun Dominicano...

Foto STL/Oscar Salsinha
ESPLIKA – Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao hafoin entrega responsabilidade ba PNTL iha akademia PNTL Komoro Dili Segunda (15/7/2013), Iha imajen nee PM xanana esplika Ba Xef i Estadu Maior Jeneral F-FDTL , Brigadeiru Jeneral, Filomeno Paixao ho sekretario estadu Defeza, Julio Tomas Pinto kona ba knaar nebe nia oferese ba PNTL.

DILI—Primeiru Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmão, Segunda (15/7), intrega responsabilidade ba iha Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), no halo abertura ba aprezentasaun proposta vizaun estratejika PNTL 2014-2018, iha Akademia PNTL, Komoro Dili.

Iha abertura ba proposta estratejika ne’e, partisipa deretamente husi, Sekretariu Estadu Seguransa, Francisco da Costa Guterres, Sekretariu Estadu Defeza, Julio Tomas Pinto, Xefi Estadu Maior Jeneral F-FDTL, Brigadeiru Jeneral, Filomeno Paixao, no mos reprezentante UNDP.

“Inportante ba iha ita nia estadu, hau fiar PNTL, ne’e maka agora hau mai intrega responsalvedade ba sira ho mos konsensia katak hau tenke fo nafatin apoiu liu husi Sekretariu Estadu Seguransa atu kuriji sira to sira diak liu tan,” hatete PM Xanana ba jurnalista iha Akademia PNTL, Komoro, Dili, Segunda (15/7).

Komandante Jeral PNTL, Komisariu Longuinhos Monteiro informa mos katak, aprezentasaun proposta ida ne’e hanesan mata dalan ba iha PNTL, kona ba vizaun estratejiku PNTL hahu husi 2014 to 2018.  Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (16/7). Oscar Salsinha

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Rai-nakdoko Iha Grecia-Turkia Hamate Ema 22

STLNEWS.co - Rai-nakdoko ho magnitude 7.0 akontese iha nasaun Grecia - Turkia iha loron Sesta (30/10/2020).

TL Tenke Prepara Produtu, Labele Depende Importasaun

DILI, STLNEWS.co - Timor Leste (TL) tenke prepara ninia produtu, atu bele halo exportasaun ba merkadu internasional, no labele depende deit ba...

Graduasaun DIT Fo Rendimentu Ba Negosiante

DILI, STLNEWS.co - Graduasaun Dili Institute of Technology (DIT), neebe halo iha CCD fo rendimentu diak ba negosiante sira neebe faan ai...
%d bloggers like this: