PN Apersia Servisu PNTL | Husu Tenki Tau Nafatin Professionalizmu

F-FDTL Selebra Misa Agradesimentu

BAUCAU, STLNEWS.co - FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL), selebra misa agradesimentu ba atividades ezersisiu Cobra 20-2, neebe halao iha suku Nunira,...

Graduadu Uza Matenek Hodi Servi

DILI, STLNEWS.co — Reitor Dili Institute Of Technology (DIT), Alvaro Menezes Amaral, husu ba graduadu DIT atu uza matenek hodi servi familia,...

Formasaun Jornalista Destakadu PN

DILI, STLNEWS.co — Parlamentu Nasional (PN) oferese formasaun kona ba prosesu lejizlativa komun no prosesu lejizlativa espesial ba jornalista destakadu iha PN...

PN Apoiu Rekolla Veteranus Falsu

DILI, STLNEWS.co — Parlamentu Nasional (PPN) prontu fo apoiu politika Asosiasaun neebe servisu rekolla dadus veteranus falsu. Tuir Sekretaria...

LORON SANTU HOTU HOTU NIAN (1 DE NOVEMBRO)

STLNEWS.co - Iha loron ne’e Santa Kreda selebra festa santu no martir sira tomak; sira ne’ebé ema hatene no sira ne’ebé la...

DILI-Reprejentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) apersia tebes ho servisu Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), hodi kontrola situasaun iha rai laran, maibe husu atu uja nafatin Professionalizmu.

Kestaun ne’e hato’o husi membru komisaun B PN deputadu Cesar Valente katak apresiasaun mere atu fob a PNTL sira, tamba hare ba sira nia servisu durante ne’e, maibe tenki kaer metin profesionalizmu.

Hau apersia Polisia sira ne’e tenki halo duni operasaun, maibe professionalizmu ne’e tenki tau nafatin, e lao tuir regras, iha momentu ida toman sira ho farda hasai kedas ne’e laiha problema, nebe’e hau apersia teb-tebes, sira nia professionalizmu tenki tau nafatin, tanba ne’e instituisaun estadu, ita labele dehan sira la vale, maibe sira vale, hateten Deputadu Cesar Valente ba STL iha uma fukun PN Tersa (30/07).

Antes ne’e Director Fundasaun Mahein Nelson Belo, liu husi sira nia observasaun durante ne’e ba iha atuasaun membrus PNTL, husu atu labele uja brutal auta problema iha rai laran, tamba se kuandu polisia mak hatudu brutal maka problema nunka atu resolve. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (31/7). Jasinta Sequeira

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

F-FDTL Selebra Misa Agradesimentu

BAUCAU, STLNEWS.co - FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL), selebra misa agradesimentu ba atividades ezersisiu Cobra 20-2, neebe halao iha suku Nunira,...

Graduadu Uza Matenek Hodi Servi

DILI, STLNEWS.co — Reitor Dili Institute Of Technology (DIT), Alvaro Menezes Amaral, husu ba graduadu DIT atu uza matenek hodi servi familia,...

Formasaun Jornalista Destakadu PN

DILI, STLNEWS.co — Parlamentu Nasional (PN) oferese formasaun kona ba prosesu lejizlativa komun no prosesu lejizlativa espesial ba jornalista destakadu iha PN...
%d bloggers like this: