PN Husu SEPFOPE Presiza Aumenta Fungsionariu Kontrolu Trabalhador Correia

DILI– Reprezentante Povu iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) kestiona makaa’s no husu ba Sekretariu Estadu Politika Formasaun Professional e Empregu (SEPFOPE), atu bele tau matan ba trabalhador sira ne’ebe maka halao servisu iha Correia, tamba Trabalhador sira balun la servisu tuir area ne’ebe mak sira foti.

Prezidenti Komisaun D, Asuntu Ekonomia Desenvolvimentu, Jasinta Pereira hateten traballador barak mak halao servisu iha Correa do Sul, maibe laiha ema ida mak tau matan ba sira, ho adidu ida deit, nebe governu tau la sufisiente atu kontrola traballador hirak ne’e.

Trabalhador barak mak servico iha Nasaun Corrreia Do Sul maibe laiha ema ida mak tau matan no ema ne’ebe tau matan ba sira hanesan adidu ne’ebe mak tau matan ba sira iha Correia ema nain ida ne’e, la to atu kontroal ita nia trabalhador sira ne’ebe mak iha Correia Kuaze Mill Tall trabalhador. Ne’ebe hau husu ba Sekretariu Estadu SEPFOPE atu bele aumenta tan Funsionariu ne’ebe atu bele ajuda adidiu hodi hare trabalhador sira iha Correia, Hatete Jasinta husi Bankada PD ba STL iha PN, (01/10).

Iha fatin hanesan Deputadu Bankada PD Virgilio Hornai komisaun F asuntu Eduksaun, Saude, Desportu, Generu, afrima katak, persiza aumenta fungsionariu atu bele ajuda adidu sira atu nune bele hare trabalhador sira ne’ebe mak servico iha Correia. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (2/10). Jesuina da Costa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here