PR Taur Konsidera Servisu CV Todan

DILI- Servisu Cruz Vermella (CV) iha mundu nee todan, tamba fo’o asistensia no tulun ema sira nebee hetan risku ba nia vida.

Tuir Prezidente Republika Taur Matan Ruak katak liu husi sira nia dedikasaun no esforsu, servisu nee tau atensaun makas ba risku sidadaun nian.

“Tamba nee hau rekuinese servisu imi nian laos servisu kaman, dala barak ema la hare no la hatene dehan kaman, maibee imi nia servisu ida ke todan, liu-liu iha tempu nebee ema prezisa imi nia tulun no prezisa imi nia azuda, tamba nee Prezidenti husu para imi kontinua servisu makas liu tan, ho esperitu ida nebee servi, ema seluk nebee prezisa imi nia tulun no azuda,” hateten Taur, liu husi deskursu, wainhira partisipa, iha komemorasaun lorin Cruz Vermeila, iha palasiu Prezidensial, Aitarak Laran, Dili, Kinta (08/05/2014).

Xefi Estadu ne’e mos hatutan tan katak ho sira nia servisu nee PR lori estadu no povu TL nia naran louva no fo parabens ba sira nia dedikasaun.

Iha fatin hanesan Prezidente Cruz Vermeila Benjamin Cortereal hateten Cruz Vermeila nee iha intidade 3, intidade ida maka komite internasional Cruz Vermeilas. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (9/5/2014). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun; EP1

STLNEWS.co – Publisidade Husi Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social (MAPCOMS) Konaba Covid-19 & Vasinasaun • EPISODE 1: Drama Kakaluk Ba Corona https://youtu.be/VQBkF8ES8GE • Mensagen Avo Ramos Horta https://youtu.be/YPnLzaLb43E Ministério...

Odete: Pasiente Kuarentena Tasi-Tolu La Konkorda Desizaun MS Haketak Feto & Mane

DILI, STLNEWS.co - Ministra Saude, Odete Maria Freitas Belo afirma, fatin izolamentu Tasi-tolu, Ministeriu Saude (MS) koko atu izola feto ketak no mane ketak,...

Joven Baucau Komesa Hakribi Violensia

BAUCAU, STLNEWS.co - Kazu sivil neebe mak sempre mosu la sai preokupasaun estabilidade seguransa Munisipiu Baucau nian, tanba joven barak komesa komesa hakribi violensia. Lia...
%d bloggers like this: