Presiza Regula Estranjeiru Nebe Halo Negosiu Iha Rai Laran

DILI-Reprejentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) husu ba estadu, atu halo regulamentu ruma ba ema estranjeiru sira nebe’e mak oras ne’e dominia ona halo Negosiu iha  rai laran.

Hau senti ita nia governu presiza atu regula buat ida ne’e, tanba ida ne’e ladun fo benifisiu ba ita nia Timor oan sira nebe’e mak hetan osan liu husi vida negosiu, tanba ita hare kuaze iha sidade Dili ne’e  Xina sira mak domina, inklui mos iha distritu tama to’o sub-distritu sira ne’e mos sira mak aluga tia uma hodi fa’an fila-fali sira nia sasan, se ita ladun toma atensaun mak  iha area rurais sira ne’e mos Xina mak sei sai domina,  dehan Deputadu bankada CNRT Antonio Ximenes, ba STL iha uma fukun PN Tersa (16/07).

Deputada bankada FRETILIN Angelica da Costa hateten, sebele regula ema estranjeiru sira nebe’e mak halo vida negosiu iha TL, tanba ne’e husu ba estadu presiza toma responsabilidade ba kestaun ne’e, Timor oan rasik mos barak hetan osan liu husi vida negosiu.

Nune’e mos Deputada bankada PD Paulino Monteiro hateten, hanesan povu nia liman ain preokupa tebes kestaun ne’e, tanba ema husi rai liur mak fa’an sira nia sasan domina liu iha distritu sira ne’e mos Xina sira mak fa’an sasan barak. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun aban Kinta (18/7). Jasinta Sequeira 

3 COMMENTS

  1. hau hanoin, sei situasaun hanesan iha notisias ne, entaun la kleur ita timor oan sai penonton deit…
    ita mak sai konsumen tetap, pois estranjeiru sira mak sai produtor…
    ne aban bainrua atu sai saida.

  2. governo ou estado TL keta nonok hela e tem que hola medidas no atensao makas ba asunto ida ne. Se lae ita maka lere to’os ema maka kuda halo buras, no ikus liu ita sai matros hotu……hau hare ema estrangeiro atu domina ekonomia kiik oan sira ne e neneik sai to bot ona ita foin hafodak mais labele ona….estrangeiro la os China deit maibe oin-oin los…….coidado deit maka aban bain rua infrastructura estrada condisaun diak ona e ema rai seluk aproveita, mobiliza sira nia ekonomia…….Atensaun nai ulun sira…..

  3. Oin sa atu hapara negosio Xina nian iha Timor, 1. hasa’e pajak 2. sira selu karyawan tenki $ 150,00 3. Timor oan para keta fo aluga tan uma ba sira. 4. Governo liu husi Banco Nasional Dezemvolvimento tenki fo kredito fali ba Timor oan. Tamba Xina sira nebe halo negosio iha Timor supporta duni husi nia embxada iha Timor. Abraco.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Kandidatu PR, Horta: Hau Husik Xanana – Berta Kompete

DILI, STLNEWS.co - Partidu Politiku (Parpol) sira hahu prepara kandidatu ba Eleisaun Prezidente Republika (ELPR), tinan oin, maibe Premeadu Nobel da Paz, Jose Ramos...

Xanana Husu Joven Kria Pás & Estabilidade

DILI, STLNEWS.co - Lider nasional Kay Rala Xanana Gusmão husu ba joven iha Bairo Moris Foun C, Santo Antonio Comoro atu kria pás no...

Asosiasaun Emprezariu Xineza Apoiu Material Konstrusaun Ba BOP

DILI, STLNEWS.co - Ekipa voluntariu Mama Bolu Timor-Leste parseria ho Asosiasaun Emprezariu Juventude Xineza Timor oan apoiu material konstrusaun ba Batallaun Orden Públika (BOP)...
%d bloggers like this: