Prizioneiru Nain 5 Kontinua Buronan, Deskonfia Ema balun Subar

DILI- Prizioneiru nain 5 nebe mak halai sai husi prizaun Bacora iha fulan hirak liu ba, to’o oras ne’e seidauk halo Kapturasaun no sai Buronan, deskonfia Sidadaun balun mak subar maske nune Parte balun komesa identifika ona fatin nebe mak subar prizioneiru sira.

Informasaun ne’e fo sai husi Ministru Justisa Dionisio Babo katak fiar metin ba iha PNTL no buka esforsu atu buka Prizioneiru sira nebe mak kontinua sai Buronan, no oras ne’e identifika hela balun iha Timor ou halai ba estranjeiru.

Informasaun nebe mak Ami hetan husi Parte husi Polisia katak sira deskonfia hela fatin balun no sira Indentifika ema balun nebe mak parese involve iha subar, mas investigasaun lao nafatin hodi hare kestaun nee’e, dehan husi Ministru Justisa Dionisio Babo ba Jornalista Segunda (30/12/2013) Iha Salaun Delta Nova.

Nia hatutan atu sedu ou tardi mos prizineiru nebe mak borunan tenki kaer, sidadaun nebe mak deskonfia subar prizioneiru Babo Informa kestaun ne’e parte Polcia mak bele hatene lolos maibe nia parte rona deit informasaun.

Antes nee’e Segundu komadante Jeral PNTL Afonso de Jesus informa katak PNTL kontinua esforsu hodi halo kapturasaun prizioneiru sira nebe mak halai sai husi prizaun Becora, ho esforsu PNTL ninian nebe iha mak halo tiha ona kapturasaun ba Prizioneiru nain 14 nebe halai sai husi prizaun. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (31/12/2013). Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here