Rejignasaun Xanana, Bloku Koligasaun Seidauk Deskuti

DILI- Maske Primeiru Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmao deklara ona ba publiku sei halo rejignasaun iha 2015, maibe bloku Koligasaun nebe kompostu husi Partidu CNRT, PD no Frente Mudansa to’o oras ne’e seidauk halo diskusaun ba rezignasaun ne’e rasik.

Informasaun ne’e fo sai husi Vice Prezidente Partidu Demokratiku (PD) Adriano João katak maske Primeiru Ministru Deklara ona ba publiku, sei halo rezignasaun husi Kargu Primeiru Ministru iha Kintu governu konstitusional, maibe bloku koligasaun seidauk halo diskusaun.

To’o oras nee’e Nivel koligasaun ami seidauk halo debate ruma, maske nivel prezidensial maibe iha nivel klaran ho kraik ami seidauk hatene no koalia kona ba rezignasaun primeiru Ministru Ninian, dehan Deputadu Adriano Joao ba STL, Segunda (10/02/2014) iha Uma Fukun Parlamentu Nasional.

Hatan kona ba membru governu iha kintu Governasaun konstitusional, Deputadu ne’e esplika seidauk hatene los tamba PM Nia rezignasaun atu akontese iha sa fulan seidauk deklara ba iha publiku.

Lia hanesan mos hato’o husi deputada Bankada Frente Mudansa Maria Adozinda Pires katak, bankada frente Mudansa nia pojisaun to’o agora seidauk iha deskusaun nebe mak formal entre partidu tolu nebe forma governu. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (12/2/2014). Timotio Gusmao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here