Rezignasaun Xanana Iha 2015, Dezisaun Liu Husi Bloku Koligasaun

DILI- Tuir deklarasaun Primeru Ministru Xanana Gusmao, ba publiku katak iha 2015 nia sei rezigna aan no intrega poder ba jerasaun foun, maibee wainhira halo rezignasaun tenki dezisaun liu husi bloku koligasaun.

Kestaun ne’e hato’o husi deputadu bankada CNRT Mateus de Jesus, katak rejignasaun PM Xanana, nia desizaun iha bloku koligsaun. Bloku ne’e hamutuk maka sei deside rejignasaun PM Xanana.

 Maibee rezignasaun PM Xanana nia, atu foti dezisaun final, tuir hau nia hanoin tenki liu husi bloku koligasaun atu deside hamutuk bele hatan PM Xanana atu rezigna aan ka lae, ami husi bankada too agora rona deit nia informasaun, maibee dezisaun seidauk klaru, hateten Deputadu Mateus, ba STL iha Parlamentu Nasional, Kinta (05/12/2013).

Iha parte seluk, Deputadu Bankada Frente Mudansa Maria Adozinda Pires da Silva, hateten estatementu nebee PM fo’o sai ba publiku, katak nia sei rezignaan iha 2015, husi prosesu nebe naruk. Informasuan Kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (6/12/2013). Joao Anibal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here