Saude-Edukasaun Tenki Fo Preoridade

DILI- Area Saude no Edukasaun importante teb-tebes atu hare hodi rezolve seriu, tanba ne’e, reprejentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) husu ba governu atu fo preoridade maximu ba area rua ne’e.

Kestaun ne’e hato’o husi Prezidenti Komisaun F nebe trata ba asuntu Edukasaun, Saude, Veteranus, deputadu Virgilio Hornai katak relasiona ho kondisaun eskola barak nebe seidauk diak, nia husu ba governu atu tau konsiderasaun ba area edukasaun.

Hanesan saude sei falta ekipamentus, aimoruk, ambulancia no seluk tan, iha edukasaun, kondisaun eskola barak seidauk diak, falta meja, kadeira, livru, saniamentu, laboratorium, sala hanorin limitadu no seluk tan, dehan Prezidente Deputadu Virgilio ba STL, iha uma fukun PN  Kuarta (14/08).

Deputadu bankada FRETILIN Eladio Antonio hateten, los duni sentru saude barak iha distritu ka sub-distritu to’o agora sei infrenta problemas barak, liu-liu falta ambulancia, aimoruk, depois kareta ida a’at sira tenki mai hadia iha Dili. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (16/8). Jasinta Sequeira

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

FKHTL Entrega Uma Ba Oan Kiak

DILI, STLNEWS.co - Forum Karidade Humanitaria Timor Leste (FKHTL), entrega uma ba oan kiak Fernanda da Costa Ranguel no Tomazia da Costa Ranguel. Prezidente FKHTL,...

Horta Husu Joven Labele Soe Lixu Arbiru

DILI, STLNEWS.co - Premiadu Nobel da Paz, Jose Manuel Ramos Horta, husu joven sira keta soe lixu arbiru, wainhira halao serimonia ruma iha fatin...

FONGTIL Realiza Dialogu Garante Direitu Ba Rai No Propriedade

DILI, STLNEWS.co - FONGTIL realiza forum dialogu entre orgaun lejislativu, ezekutivu ho organizasaun sosiedade sivil, asuntu garante direitu ba rai no propriedade, hodi nunee...
%d bloggers like this: