SES Debate Planu Servisu Migrasaun

DILI- Atu establese no hametin linha komunikasaun iha Fronteira, Sekretariu Estadu Siguransa liu hosi servisu Migrasaun halao workshop loron rua, hodi deskute konaba Planu Stratejiku Servisu Migrasaun ba Tinan lima nia laran.

Kestaun nee fo sai hosi Komandante Migrasaun Superintendente Polisia Jose da Costa, ba jornalista sira, Kinta (10/10/2013) iha salaun Tower, Fatu hada Dili.

Ami mos iha iha planu ona atu monta adidu imigrasaun iha rai liur nebe ita nia esbaxa no konseleru sira eziste ba nee atu nunee ema esrangeriu sira nebe hakarak atu tama mai TL karik tenke hetan vistu hosi adidu Migrasaun maka nia  foin tama mai TL, tamba durante nee ita hotu hotu uja vistu Uneravel no to iha postu fronteira maka foin tau ba, tan nee minimu tebes ba ita, ni ami hakarak implementa planu sira nee tamba hare dezenvolvementu TL oras nee lao dadauk ona,dehan Jose.

Iha fatin hanesan Diretora Jeral Sekretariu Estadu Siguransa (SES), Guilhermina Saldanha Ribeiro hatutan, sorumotu nee importante tebes, tamba atu prepara planu servisu Migrasaun durante tinan lima nia laran. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (11/10). Madalena Horta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here