Sidadaun Estranjeiru 574 Sei Sai Sidadaun Timorense, Reprezenta Igreja 28

DILI- Sidadaun Estranjeiru Kuaze Nain 574 iha tempu badak sei sai sidadania Timor Leste, sidadaun hirak ne’e mai husi Nasaun 8 hanesan Indonesia, Australia, Bangladesh, Pakistaun, India, Angola, Filipina no Vietnam. Sidadaun estranjeiru ne’e nain 350 bai-bain no nain 28 misionariu iha Timor Leste.

Tuir Direitor Nasional ba rejisto no notariado Maria do Rosario de Fatima katak sidadaun estranjeiru nebe mak atu sai sidadania Timor Leste husi Nasaun Indonesia nain 566, Australia 2, Bangladesh 1, Pakistaun 1,India 1, Angola 1, Filipina 1 no Vietnam 1.

“ Ami halao tiha ona test ba sidadaun estranjeiru nebe mak liu husi prova eskrita no oral, sira nia konesementu ba kultura, historia lian official Timor Leste nian ita hetan nasaun 8 mak prienxe ona criteria atu sai sidadania Timorense,” dehan Direitor Nasional ba rejisto no notariado Maria do Rosario de Fatima ba STL Segunda (17/06) iha ninia knar fatin.

Kriteria ba sidadaun estranjeiru atu sai sidadaun Timorense tuir Maria katak tenki kaben ho timor oan tinan 5 no hela iha timor durante tinan 2, no hetan autorijasaun rejidensia, aprezenta kopia pasaporte, no tenki estadu livre husi sira nia nasaun. informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (19/6). Timotio Gusmão

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here