Simplifika Birokrasia | Liborio, Atu Funsionario Halo Servisu Lais, Efetivu No La Iha Diskriminasaun

DILI_Prezidenti Komisaun Funsaun Publika (KFP), Liborio Pereira hatete, funsaun publika iha sistema birokrasia nebe diak, neduni buka simplifika birokrasia atu funsionario sira halo servisu lais, efetivu no la iha diskriminasaun, hodi fo atendimentu nebe diak ba populasaun.

Liborio hateten funsaun publiku nia birokrasia diak, buka deit atu simplifika birokrasia funsionariu, buka sira nebe servisu lais no efetivu inklui laiha diskriminasaun, nune’e bele etende funsionariu ho diak.

Funsaun publika iha nia sistema birkorasia ne’e hau hanoin diak neduni lamentasoens nee kona ba se neduni ita buka simplifika ita nia birokrasia fungsionario sira ita buka sira halo servisu neebe lais no efetivu no la iha diskriminasaun nune’e se ita atende funsionario karik atende ho diak, dehan Liborio ba jornalista sira bainhira fo tomada de pose ba iha director geral, nasionais no xefi departamentu, ne’ebe halao iha salaun CNE foun Caicoli Dili, Xesta (26/07).

Servisu atendiemntu dehan Liborio, nafatin buka para atu bele hakbi’it Institute Nasional Administrasaun Publiku Timor Leste (INAP-TL), hanesan Institusaun ne’ebe bele sai hanesan fatin fo treinamentu ba funsionariu sira. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sabado (27/7). Natalia Moniz

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here